Cliënt identificatie - EXTERUS

Cliënt identificatie

Als een gevolg van Europese regelgeving in het kader van de strijd tegen het witwassen van criminele gelden en het financieren van terrorisme, geldt voor dienstverlening door onder andere notarissen, advocaten, belastingadviseurs de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme ("Wet").

Op grond van de Wet dienen wij voorafgaand aan het verrichten van onze werkzaamheden, de cliënt te identificeren. Tevens bestaat een verplichting om zogenaamde ongebruikelijke (financiele) transacties te melden bij de Financial Intelligence Unit Nederland. In dergelijke situaties is het ons niet toegestaan de client te informeren over de gedane melding.

Niet naleving van de Wet kan ertoe leiden dat onze medewerkers strafrechtelijk worden vervolgd.

Binnenlandse rechtspersonen kunnen worden geïdentificeerd met behulp van een uittreksel uit het handelsregister of een akte van een notaris. De identiteit van een buitenlandse rechtspersoon kan bijvoorbeeld worden vastgesteld op basis van een uittreksel uit het handelsregister van het land van herkomst of op basis van andere in het internationale verkeer gebruikelijke documenten die bij wet als geldig identificatiemiddel zijn erkend in het land van herkomst. Tevens is het vereist om van degene die voor de rechtspersoon optreden de namen en de geboortedatum op te vragen en te bewaren.

Van binnenlandse en buitenlandse rechtspersonen dient, behoudens uitzondering, ook de uiteindelijk belanghebbende (ultimate beneficial owner) te worden geïdentificeerd. Hieronder wordt verstaan de natuurlijke persoon die, direct of indirect, meer dan 25% bezit van, of anderszins zeggenschap heeft over, de cliënt.

Natuurlijke personen kunnen bijvoorbeeld worden geïdentificeerd op basis van een paspoort. Bij cliënten uit het buitenland die aangemerkt worden als politiek prominente personen (politically exposed persons) dient een aanvullend onderzoek ingesteld te worden.

Als onderdeel van onze client identificatie procedure verzoeken wij u het relevante formulier voor rechtspersonen of natuurlijke personen in te vullen en het ingevulde en ondertekende formulier aan uw EXTERUS contactpersoon toe te sturen.

    © 2015 EXTERUS