Conclusie Advocaat-Generaal inzake houdbaarheid 150 km-eis van de 30%-regeling - EXTERUS
Friday, 23 October 2015

Conclusie Advocaat-Generaal inzake houdbaarheid 150 km-eis van de 30%-regeling

Het Hof van Justitie heeft op 24 februari 2015 in de Sopora-zaak geoordeeld dat de 150-kilometergrens – op grond waarvan bepaalde werknemers worden uitgesloten van toepassing van de 30%-regeling – in principe niet in strijd is met EU-recht.

Indien toepassing van de 30%-regeling systematisch aanleiding geeft tot een duidelijke overcompensatie van de werkelijk gemaakte extraterritoriale kosten (waardoor sprake is van ongerechtvaardigde bevoordeling en dus van “horizontale discriminatie”), kan strijdigheid met het EU-recht volgens het Hof echter wel aan de orde zijn.

Conclusie A-G inzake systematische overcompensatie

De Advocaat-Generaal (A-G) heeft in zijn conclusie van 29 september jl. onder andere onderzocht of toepassing van de 30%-regeling aanleiding geeft tot een duidelijke overcompensatie van de werkelijk gemaakte extraterritoriale kosten. In zijn advies aan de Hoge Raad heeft de A-G het standpunt ingenomen dat hiervan geen sprake is. Indien de Hoge Raad de conclusie van de A-G volgt, houdt de 150 km-eis van de 30%-regeling stand.

Het is nu aan de Hoge Raad om een definitief oordeel te vellen over de houdbaarheid van de 150 km-eis van de 30%-regeling.

    © 2015 EXTERUS