Verrekeningen en inhoudingen op maandsalaris kennismigranten - EXTERUS
Monday, 06 October 2014

Verrekeningen en inhoudingen op maandsalaris kennismigranten

Zowel voor de kennismigrant als de houder van de Europese Blauwe Kaart geldt dat de uitbetaling van het salaris voortaan wordt overgemaakt op  een bankrekening die op naam van de vreemdeling staat. De IND wijst er in een nieuwsbericht op ‘dat het niet mag voorkomen dat de werkgever rechtstreeks, zonder tussenkomst van de bankrekening van de vreemdeling, zaken doorbetaalt aan een derde. Denk hierbij aan de ziektekostenverzekering die in mindering wordt gebracht op het bruto maandloon, of een directe inhouding van boetes voor te hard rijden. Zeker als de kennismigrant daardoor onder de bruto maandnorm komt. De werkgever kan alleen een rechtstreekse inhouding op het salaris doen als na aftrek hiervan het maandsalaris dat op rekening van de vreemdeling is overgemaakt, boven de bruto maandnorm blijft.’

Feitelijk wordt het netto equivalent van het geldende bruto salariscriterium dus als uitgangspunt genomen, waarbij slechts de wettelijke inhoudingen op het salaris toegestaan zijn zoals belasting, premies sociale verzekeringen en (verplichte?) pensioenpremies. Echter, verrekening of inhouding van zaken zoals een privé bijdrage voor een leaseauto, een bekeuring wegens te hard rijden, de premie voor de ziektekostenverzekering, een bijdrage in de huisvestingskosten, etc. zijn allemaal niet meer mogelijk in zoverre de kennismigrant daarmee onder het (netto equivalent van het) voor hem of haar geldende (bruto) salariscriterium zou komen.

De gevolgen zullen zich voornamelijk voordoen bij kennismigranten die net voldoen aan het geldende bruto salariscriterium en waarbij inhoudingen of verrekeningen met het nettosalaris plaatsvinden zoals hierboven genoemd.. De kennismigrant voldoet dan immers op enig moment niet (meer) aan de voorwaarden voor de vergunning waardoor deze kan worden ingetrokken, boetes voor illegale terwerkstelling opleggen of overgaan tot intrekking van het erkend referentschap.

Het zal dus zaak zijn om de beloning van uw kennismigranten, in elk geval sinds het begin van dit jaar, grondig na te gaan en waar nodig actie te ondernemen. Dat kan best complex zijn, mede als gevolg van fiscale regelingen, waaronder de 30%-regeling, waardoor niet altijd even eenvoudig te toetsen valt of is voldaan aan het geldende brutosalariscriterium.

    © 2015 EXTERUS