Arrest Hof van Justitie grensoverschrijdende dienstverrichting met uitzendkrachten (Essent-zaak) - EXTERUS
Monday, 06 October 2014

Arrest Hof van Justitie grensoverschrijdende dienstverrichting met uitzendkrachten (Essent-zaak)

Het Hof van Justitie EU heeft op 11 september jl. (zaak C-91/13) een belangrijk arrest gewezen dat ziet op grensoverschrijdende dienstverlening binnen de Europese Unie die bestaat uit het ter beschikking stellen van arbeidskrachten, die onderdaan zijn van een land dat geen lid is van de EU.  Essent had opdracht gegeven aan een Nederlandse onderneming voor de opbouw van steigers. De Nederlandse onderneming had op haar beurt steigerbouwers ingeleend van een uitzendbureau uit Duitsland, waaronder 33 niet EU / EER onderdanen die weliswaar legaal mochten werken en verblijven in Duitsland, maar niet in Nederland. Geen van de betrokken partijen beschikte over een Nederlandse tewerkstellingsvergunning voor die arbeidskrachten. Essent heeft als uiteindelijke opdrachtgever een boete gekregen van € 264.000 wegens illegale tewerkstelling van die arbeidskrachten.

Nederland maakt bij de grensoverschrijdende dienstverrichting een onderscheid tussen ‘zuivere dienstverrichting‘ en ‘onzuivere dienstverrichting’. Bij zuivere dienstverrichting gaat het om arbeidskrachten die via en onder leiding en toezicht van hun werkgever, gevestigd in een bepaald EU-land, diensten verrichten in Nederland. Voor deze groep is geen Nederlandse tewerkstellingsvergunning nodig en kan volstaan worden met een melding, de zogenaamde notificatie, aan de Nederlandse autoriteiten. Bij uitzendarbeid wordt gewerkt onder leiding en toezicht van de inlenende partij. Dit werd door Nederland aangemerkt als ‘onzuivere dienstverrichting’, waarbij als voorwaarde gesteld dat niet EU/EER onderdanen dienen te beschikken over een Nederlandse tewerkstellingsvergunning om arbeid te mogen verrichten in Nederland.

Het Hof maakt geen onderscheid tussen ‘zuivere’ en ‘onzuivere dienstverrichting’ en heeft bepaald dat de eis van een tewerkstellingsvergunning het vrij verkeer van diensten belemmert. Een notificatiemelding aan de Nederlandse autoriteiten om controle mogelijk te maken moet volgens het Hof ook voor deze groep volstaan.

Het Hof geeft geen vrijbrief voor de massale instroom van werknemers / uitzendkrachten van buiten de EU / EER via een lidstaat met een gunstiger immigratiewetgeving. Zo dienen ze hun hoofdactiviteit in de EU-lidstaat van herkomst te hebben en moet het om een tijdelijke overplaatsing gaan. Uiteraard moet grondig gecontroleerd worden (door alle betrokken partijen in de keten) of die vreemdelingen wel legaal mogen werken en wonen in die andere EU-lidstaat. De werkzaamheden moeten ook vooraf worden genotificeerd aan het UWV, een verplichting die eigenlijk al geldt op basis van bestaande regels.

Al met al reden genoeg om nog altijd deskundig advies in te winnen alvorens een vreemdeling van buiten de EU / EER (of Zwitserland) arbeid voor u of een opdrachtgever te laten verrichten.

    © 2015 EXTERUS