Werkkostenregeling (WKR) per 1 januari 2015 definitief - EXTERUS
Tuesday, 22 July 2014

Werkkostenregeling (WKR) per 1 januari 2015 definitief

Op 3 juli 2014 heeft de Staatssecretaris van Financiën de Tweede Kamer geïnformeerd over de wijze waarop de WKR verplicht van kracht zal gaan per 1 januari 2015. Op verschillende punten zijn wijzigingen aangekondigd.

De volgende wijzigingen zijn door de Staatssecretaris van Financiën aangekondigd:

  1. een beperkte introductie van het noodzakelijkheidscriterium;
  2. een jaarlijkse afrekensystematiek;
  3. een concernregeling;
  4. vrijstelling voor branche-eigen producten,
  5. het wegnemen van het onderscheid tussen vergoedingen, verstrekkingen, en ter beschikking stellingen voor bepaalde voorzieningen op de werkplek;
  6. het percentage voor de bepaling van de vrije ruimte wordt verlaagd van 1,5% naar 1,2%;
  7. BTW-toepassing.

1. Beperkte introductie noodzakelijkheidscriterium

Het noodzakelijkheidscriterium wordt beperkt ingevoerd voor gereedschappen, computers, en mobiele communicatiemiddelen. Als gevolg hiervan is slechts de afweging of de bovengenoemde apparatuur noodzakelijk is voor de uitoefening van dienstbetrekking van belang. Indien het noodzakelijk wordt geacht, kan de voorziening onbelast plaatsvinden. De afweging dient in beginsel gemaakt te worden door de werkgever.

2. Een jaarlijkse afrekensystematiek

In plaats van een afrekensystematiek per aangiftetijdvak zal de afrekening van de verschuldigde belasting als gevolg van de WKR zal de afrekening in een keer na afloop van het kalenderjaar plaatsvinden. De eventueel verschuldigde belasting kan in het eerste aangiftetijdvak van het volgende kalenderjaar worden afgedragen.

Het staat de werkgever echter wel vrij om alsnog tussentijds te toetsen wat de (resterende) vrije ruimte is waardoor tijdig rekening kan worden gehouden met de eventueel verschuldigde belasting als gevolg van de WKR.

3. Een concernregeling

In plaats van de berekening van de vrije ruimte per concernonderdeel, kan met de aangekondigde wijziging de vrije ruimte worden berekend voor het gehele concern. Hierdoor hoeft er geen splitsing gemaakt te worden tussen vergoedingen en verstrekkingen die deels ten behoeve van werknemers van het ene concernonderdeel komen en deels ten behoeve van een ander.

Van de concernregeling kan gebruik gemaakt worden indien de moedermaatschappij voor tenminste 95% eigendom heeft in de (klein)dochtermaatschappij(en).

4. Vrijstelling voor branche-eigen producten

Naast de reeds bestaande gerichte vrijstellingen is de gerichte vrijstelling voor branche-eigen producten (personeelskorting) ingevoerd. De exacte invulling van deze nieuwe gerichte vrijstelling is echter nog niet duidelijk.

5. Het (gedeeltelijk) wegnemen van het onderscheid tussen vergoedingen, verstrekkingen, en ter beschikking stellingen

Voor werkplek gerelateerde voorzieningen mag een werkgever een nihilwaardering toepassen. Voorwaarde is dat het een voorziening betreft. Indien een vergoeding of verstrekking wordt gedaan gold geen nihilwaardering. De Staatssecretaris heeft echter aangekondigd dat voor enkele werkplek gerelateerde voorzieningen waarvoor nu een nihilwaardering geldt, nieuwe gerichte vrijstellingen worden ingevoerd. Het is echter nog niet duidelijk voor welke voorzieningen de gerichte vrijstelling zal gaan gelden.

6. Verlaging vrije ruimte van 1,5% naar 1,2%

De vrije ruimte, het budget waarmee werkgevers vrije vergoedingen en verstrekkingen kan doen, zal per 1 januari 2015 verlaagd worden van 1,5% naar 1,2% van de fiscale loonsom.

7. Btw toepassing

De bepaling van waarde van de werkkosten, dient ten alle tijden inclusief BTW plaats te vinden. Het blijft verplicht de BTW in aanmerking te nemen voor de toetsing van de (resterende) vrije ruimte.

Om een goede berekening te maken, moet u de werkkosten uit uw administratie halen, inclusief BTW. Het blijft verplicht de kosten inclusief BTW mee te nemen voor de toets aan de vrije ruimte. U kunt wel als onderneming een afspraak maken met de bevoegde inspecteur, zodat u bij de berekening een gemiddeld BTW-percentage op uw werkkosten mag toepassen.

    © 2015 EXTERUS