Oordeel Rechtbank Den Haag: crisisheffing hoge lonen is toelaatbaar - EXTERUS
Friday, 16 May 2014

Oordeel Rechtbank Den Haag: crisisheffing hoge lonen is toelaatbaar

De rechtbank in Den Haag heeft de crisisheffing getoetst aan de systematiek van de wet en de verdragen voor de rechten van de mens (EVRM en IVBPR). De rechtbank heeft geoordeeld dat de crisisheffing niet strijdig en derhalve toelaatbaar is.

16% Crisisheffing

De crisisheffing hoge lonen is per 1 januari 2013 ingevoerd. Indien en voor zover het loon van een werknemer over 2012 meer bedraagt dan € 150.000 is de werkgever  een extra heffing van 16% verschuldigd. Door middel van de aangifte loonheffingen over maart 2013 moest de zogenoemde crisisheffing van 16% worden aangegeven. Uit de parlementaire behandeling blijkt dat de crisisheffing bedoeld is als een eenmalige heffing, ingevoerd enkel om budgettaire redenen.  Inmiddels is de crisisheffing echter al verlengd in het jaar  2014.

Bezwaren tegen de crisisheffing

De bezwaren tegen de crisisheffing zijn gericht op de terugwerkende kracht van de heffing. Tevens wordt de crisisheffing beschouwd disproportioneel en strijdig te zijn met het gelijkheidsbeginsel en de systematiek van de wet.

Oordeel rechtbank

De rechtbank onderkent de terugwerkende kracht van de crisisheffing. Echter is de wetgever met de invulling van de crisisheffing binnen het wettelijk toelaatbare kader gebleven. Tevens oordeelde de rechtbank dat het terugdringen van het begrotingstekort (louter budgettaire motivatie) een niet-ontoelaatbaar grond is voor de invoering van de crisisheffing.

Wat betekent dit voor u?

Tegen het oordeel van de rechtbank Den Haag zal hoger beroep worden aangetekend. Uiteindelijk zullen de bezwaren worden getoetst door de Hoge Raad. De uitkomst van het hoger beroep zal moeten worden afgewacht. Omdat de slotuitkomst nog onduidelijk is, wordt in elk geval aangeraden om ook tegen de crisisheffing 2014 bezwaar aan te tekenen ter behoud van rechten.

Bron: Rechtbank Den Haag, 7 mei 2014, nrs. 13/9597, 13/9673, 13/9682, 13/9684, 13/9687, 13/9908, 13/9912 en 13/9914.

 

    © 2015 EXTERUS