Hoge Raad: inspecteur weigerde onterecht 30%-regeling buitenlandse tandarts - EXTERUS
Friday, 15 November 2013

Hoge Raad: inspecteur weigerde onterecht 30%-regeling buitenlandse tandarts

Een uit het buitenland aangetrokken tandarts beschikt over een specifieke deskundigheid die niet of schaars aanwezig is op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dat betekent dat de inspecteur van de Belastingdienst het verzoek van een buitenlandse tandarts om toepassing van de 30%-regeling ten onrechte heeft geweigerd. Dat oordeelt de Hoge Raad vandaag.

Op grond van de 30%-regeling kan een Nederlandse werkgever een onbelaste vergoeding toekennen aan een uit het buitenland aangetrokken werknemer van kort gezegd 30% van het loon. Voorwaarde voor toepassing van de regeling is onder meer dat de werknemer een specifieke deskundigheid heeft die niet of schaars aanwezig is op de Nederlandse arbeidsmarkt. Het verzoek van een uit Duitsland afkomstige tandarts om toepassing van deze regeling werd door de inspecteur van de Belastingdienst afgewezen, omdat de tandarts niet zou beschikken over een specifieke deskundigheid die in Nederland schaars was. In beroep oordeelde de rechtbank dat de tandarts wél beschikte over een specifieke deskundigheid die in Nederland schaars was, zodat het verzoek om toepassing van de 30%-regeling ten onrechte is afgewezen. In hoger beroep kwam het hof tot een tegenovergesteld oordeel.

De Hoge Raad vernietigt met deze uitspraak de beslissing van het hof Amsterdam van 7 februari 2013 (ECLI:NL:GHAMS:2013:BZ1507). Volgens het hof kan uit een rapport worden afgeleid dat er in Nederland slechts een regionaal tekort is aan tandartsen en dat de onvervulde vraag naar tandartsen slechts zeer beperkt is (1 procent). Een dergelijk tekort is volgens het hof onvoldoende om te kunnen zeggen dat tandartsen schaars zijn in Nederland. Uit het rapport volgt volgens het hof wel dat er - gelet op de beperkte instroom op de arbeidsmarkt van in Nederland opgeleide tandartsen - op enig moment een aanzienlijk tekort aan tandartszorg zal ontstaan als er geen tandartsen instromen vanuit het buitenland. Een in de toekomst dreigend tekort aan tandartsen betekent volgens het hof echter niet dat de specifieke deskundigheid van tandarts op het moment van sluiten van de arbeidsovereenkomst schaars aanwezig is. 

De Hoge Raad heeft de buitenlandse tandarts in het gelijk gesteld. Volgens de Hoge Raad volgt uit het rapport waar het hof zijn beslissing op heeft gebaseerd dat instroom van tandartsen uit het buitenland nodig was om vacatures te vervullen, en dat zonder die instroom op de Nederlandse arbeidsmarkt een tekort aan tandartsen zou zijn ontstaan. Onder die omstandigheden moet volgens de Hoge Raad worden aangenomen dat ten tijde van het sluiten van de arbeidsovereenkomst sprake was van schaarste aan tandartsen op de Nederlandse arbeidsmarkt, en niet slechts van een dreiging van toekomstige schaarste.  

ECLI:NL:HR:2013:1127

    © 2015 EXTERUS