Tewerkstellingsvergunning nog maar een jaar geldig - EXTERUS
Friday, 03 May 2013

Tewerkstellingsvergunning nog maar een jaar geldig

Onlangs is het wetsvoorstel Herziening van de Wet arbeid vreemdelingen aangenomen door de Tweede Kamer. De belangrijkste maatregel hieruit is dat de duur van de tewerkstellingsvergunning wordt teruggebracht naar een jaar.

De herziening van de Wet arbeid vreemdelingen houdt verder het volgende in:

de toets op prioriteitgenietend aanbod wordt aangescherpt; er worden enkele wijzigingen ter voorkoming van concurrentie op arbeidsvoorwaarden doorgevoerd.

Prioriteitgenietend aanbod

Een werkgever kan alleen een tewerkstellingsvergunning krijgen als er echt geen prioriteitgenietend aanbod aanwezig is. De toets op het prioriteitgenietend aanbod wordt daarom aangescherpt. De toets wordt abstracter. Het UWV hoeft niet meer te onderzoeken of er geschikte kandidaten beschikbaar zijn, maar kan volstaan met het onderzoeken of er voldoende werkzoekenden op de arbeidsmarkt aanwezig zijn die aan de functie-eisen van de vacature voldoen. Als er inderdaad voldoende werkzoekenden op de arbeidsmarkt aanwezig zijn, moet het UWV de aanvraag voor een tewerkstellingsvergunning afwijzen.

Verder wordt er een quotumregeling ingevoerd. Dit houdt in dat er een vergunningenlimiet kan worden ingesteld. Deze limiet kan ook op nul worden gesteld.

Een quotum kan worden gesteld als een sector een tewerkstellingvergunning aanvraagt voor een vacature waarvoor voldoende prioriteitgenietend arbeidsaanbod aanwezig is, maar de sector te weinig inspanningen heeft verricht om potentieel geschikt arbeidsaanbod op te leiden of te scholen.

Verder is in het wetsvoorstel bepaald dat de geldigheidsduur van de tewerkstellingsvergunning wordt beperkt tot één jaar. Het verlengen van een tewerkstellingsvergunning is niet meer mogelijk, zodat steeds opnieuw een nieuwe vergunning moet worden aangevraagd.

Tot slot komt er een dwingende weigeringsgrond als een werkgever onvoldoende wervingsinspanningen heeft gedaan om zijn vacature te vervullen door middel van prioriteitgenietend aanbod.

Concurrentie op arbeidsvoorwaarden

Ter voorkoming van concurrentie op de arbeidsvoorwaarden zijn in het wetsvoorstel de volgende maatregelen genomen:

Om te voorkomen dat vacatures vanwege een te lage beloning onaantrekkelijk zijn voor binnenlandse werknemers, wordt het niet betalen van een markconform salaris een dwingende weigeringsgrond. Een tewerkstellingsvergunning kan alleen worden verleend als ten minste het bedrag van het volledige minimummaandloon wordt betaald, ook in het geval van parttime werkzaamheden. Er komt nu een weigerings- en intrekkingsgrond die bepaalt dat een tewerkstellingsvergunning kan worden geweigerd als een bestuurlijke boete is opgelegd voor een arbeidsgerelateerde overtreding, of na een onherroepelijke veroordeling wegens een arbeidsgerelateerd delict.

Overige maatregelen:

De duur van de plicht van de werkgever om over een tewerkstellingsvergunning te beschikken wordt verlengd van drie naar vijf jaar. De procedure van de verificatieplicht van de inleners wordt vereenvoudigd. Er kan van de termijn van verplichte vacaturemelding worden afgeweken als de werkgever zich aantoonbaar voldoende heeft ingespannen om passend aanbod te vinden. De ‘schorsende werking' hangende het bezwaar of beroep tegen de beslissing tot intrekking van een tewerkstellingsvergunning wordt geschrapt.

    © 2015 EXTERUS