16% crisisheffing mogelijk strijdig met Europees recht - EXTERUS
Tuesday, 19 February 2013

16% crisisheffing mogelijk strijdig met Europees recht

In de aangifte loonbelasting over maart 2013 moet de zogenoemde crisisheffing van 16% worden aangegeven. Werkgevers zijn deze heffing van 16% verschuldigd in april 2013 indien en voor zover het loon van een werknemer over 2012 meer bedraagt dan € 150.000 (artikel 32bd, lid 1 Wet op de loonbelasting 1964). Maar volgens KPMG Meijburg kan op basis van een recente uitspraak worden gesteld dat deze crisisheffing in de loonbelasting voor werkgevers mogelijk strijdig is met Europees recht.

KPMG Meijburg: ‘Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 13 februari 2013 in een door KPMG Meijburg & Co aangespannen procedure geoordeeld dat de belastingheffing ten laste van werkgevers over excessieve vertrekvergoedingen van 30% op grond van artikel 32bb Wet op de loonbelasting 1964 strijdig is met artikel 1 van het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dit omdat er (materieel) een terugwerkende kracht uitgaat van deze wetgeving waar geen of onvoldoende rechtvaardiging voor bestaat. De staatssecretaris zal naar wij aannemen cassatie aantekenen tegen deze uitspraak.'

De plannen voor de introductie van de eenmalige 16% crisisheffing bij werkgevers over het jaarloon van 2012 boven de € 150.000 is wereldkundig geworden bij het zogenoemde Kunduz-akkoord (medio april 2012). ‘Daarom kan ook hier worden gesteld dat sprake is van een (materiële) terugwerkende kracht over het loon dat is genoten in de periode 1 januari 2012 tot de publicatie van het Kunduz-akkoord in april 2012. Omdat bonussen veelal worden uitbetaald in het voorjaar, kunnen grote groepen werkgevers baat hebben bij deze stelling. Men zou dan immers (bonus)betalingen uit de genoemde periode kunnen uitzonderen van de grondslag waarover wordt geheven. De Belastingdienst zal ongetwijfeld een andere mening zijn toegedaan. Dit betekent dat werkgevers die zich niet zonder meer bij deze crisisheffing willen neerleggen, zullen moeten overwegen hoe ze hiermee omgaan en welke actie het meest passend is,' aldus KPMG Meijburg.

    © 2015 EXTERUS