Hof van Justitie: 150-km-grens in 30%-regeling niet strijdig met EU-recht - EXTERUS
Friday, 27 February 2015

Hof van Justitie: 150-km-grens in 30%-regeling niet strijdig met EU-recht

Het Hof van Justitie heeft op 24 februari jl. in de Sopora-zaak geoordeeld dat de 150-kilometergrens – op grond waarvan bepaalde werknemers worden uitgesloten van toepassing van de 30%-regeling – in principe niet in strijd is met EU-recht. Echter: indien toepassing van de 30%-regeling leidt tot een systematische overcompensatie van de daadwerkelijk gemaakte extraterritoriale kosten dan zou van strijd met het EU-recht volgens het Hof echter wel sprake kunnen zijn.

 

150-kilometergrens

Met ingang van 1 januari 2012 komen werknemers die in de 24 maanden voorafgaande aan de tewerkstelling in Nederland meer dan twee derde (16 maanden) van die periode op een afstand van minder dan 150 kilometer van de dichtstbijzijnde Nederlandse grens hebben gewoond niet meer in aanmerking voor de 30%-regeling. In het kader van een lopende procedure heeft de Hoge Raad prejudiciële vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie over de vermeende strijdigheid van de 150-kilometergrens met Europees recht.

Discriminatie mag niet

Het Europese Hof van Justitie oordeelt nu dat discriminatie tussen inwoners en niet-inwoners binnen de EU, zonder rechtvaardiging, niet is geoorloofd. 

Het Hof oordeelt echter dat geen sprake is van een ongerechtvaardigd verschil in behandeling tussen werknemers die voorafgaande aan hun tewerkstelling binnen de 150-kilometergrens woden enerzijds, en werknemers die daarbuiten wonen anderzijds. De 30%-regeling houdt in dat extraterritoriale kosten op eenvoudige en forfaitaire wijze kunnen worden vastgesteld. Voor personen die binnen de 150-kilometergrens wonen zijn de extraterritoriale kosten doorgaans lager en bestaan er voldoende andere mogelijkheden om die kosten vergoed te krijgen.

Systematische overcompensatie

Van strijd met het EU-recht zou volgens het Hof overigens wel sprake zijn indien toepassing van de 30%-regeling leidt tot een systematische overcompensatie in vergelijking met de daadwerkelijk gemaakte extraterritoriale kosten. Aan de Hoge Raad is nu de taak om te oordelen of hiervan sprake is. 

Aangezien de Hoge Raad kan oordelen dat sprake is van strijdigheid met EU-recht adviseren wij nog steeds bezwaar aan te tekenen indien de 30%-regeling wordt afgewezen als gevolg van het niet voldoen aan de 150-kilometergrens en de uitspraak van de Hoge Raad af te wachten.

    © 2015 EXTERUS