Crisisheffing van 16% - EXTERUS
Wednesday, 01 August 2012

Crisisheffing van 16%

Op 10 juli jl. heeft de Eerste Kamer het Wetsvoorstel uitwerking fiscale maatregelen begrotingsakkoord 2013 aangenomen. Hiermee is tevens de eenmalige crisisheffing van 16% aangenomen.

Eindheffing over loon hoger dan EUR 150.000
Kort gezegd is de werkgever in 2013 een eindheffing van 16% verschuldigd over het in 2012 genoten loon voor zover dat meer bedraagt dan EUR 150.000. Omdat het een eindheffing betreft is de heffing een extra werkgeverslast. De eindheffing dient te worden afgedragen via de aangifte loonheffingen over de maand maart 2013. Het gaat hierbij om loon uit tegenwoordige dienstbetrekking, waardoor ontslagvergoedingen niet meegeteld hoeven te worden. In 2012 uitgekeerde bonussen en bijvoorbeeld een in 2012 (eenmalig) gerealiseerd belastbaar voordeel bij het uitoefenen van aandelenoptierechten dient echter wel meegeteld te worden.

De eindheffing is alleen van toepassing op werkgevers en niet op winstgenieters, zoals ZZP-ers. Indien echter een dienstbetrekking gedurende 2012 is omgezet in een ZZP-contract, dan telt het ZZP-inkomen ook mee.

Toetsing per inhoudingsplichtige
Of een werknemer meer dan EUR 150.000 aan loon heeft genoten wordt in principe getoetst per inhoudingsplichtige: voor een werknemer die EUR 250.000 aan loon ontvangt van 2 verschillende inhoudingsplichtigen (ieder EUR 125.000) is geen eindheffing verschuldigd. Hierop geldt een uitzondering indien de inhoudingsplichtigen tot een concern behoren: in dat geval moet aan het totale concernloon worden getoetst en is de inhoudingsplichtige die in 2012 het grootste deel van het loon betaalde de eindheffing verschuldigd over het totale concernloon. Tot het totale concernloon wordt ook buitenlands loon gerekend, mits dat in Nederland aan de loonbelasting onderworpen is geweest.

Het loon wordt niet tijdsevenredig herrekend, indien de werknemer niet het gehele jaar in dienst is geweest. Hierdoor is de werkgever wel de eindheffing verschuldigd voor een werknemer die meer dan EUR 150.000 loon heeft ontvangen in 3 maanden en geen eindheffing verschuldigd voor een werknemer die in 10 maanden minder dan EUR 150.000 loon heeft genoten.

Cumulatie van heffingen
De tijdelijke 16%-crisisheffing kan bovendien cumuleren met de eindheffing over excessieve vertrekvergoedingen (thans 30% en 75% vanaf 2013), waardoor de werkgever geconfronteerd kan worden
met een extra last van 46% (en 91% in 2013). Dit komt uiteraard naast de maximale 52% belasting die de werknemer al verschuldigd is over een dergelijke vertrekvergoeding.

De introductie van de crisisheffing van 16% kan aanzienlijke (financiële) gevolgen hebben voor werkgevers en het is dan ook aan te raden om tijdig een inventarisatie te maken: wellicht is het mogelijk om beloningen uit te stellen of, binnen de geldende fiscale kaders, om te zetten in vrijgestelde vergoedingen om zo de 16%-crisisheffing te vermijden of te beperken. Vanzelfsprekend zijn wij u graag van dienst bij een dergelijk inventarisatie.

    © 2015 EXTERUS