Definitieve wijzigingen in de 30%-regeling - EXTERUS
Thursday, 01 December 2011

Definitieve wijzigingen in de 30%-regeling

Graag brengen wij u op de hoogte van de wijzigingen in de 30%-regeling per 1 januari 2012. 
De voorgestelde aanpassingen zijn inmiddels aangenomen door de Tweede Kamer. De belangrijkste  wijzigingen zijn hieronder samengevat.

Invulling specifieke deskundigheid door salarisnorm 
De salarisnorm waarmee de toets van 'specifieke deskundigheid' wordt vervangen wordt vastgesteld op EUR 50.000. Bij gebruikmaking van de maximale onbelaste 30%-vergoeding zal het overeengekomen brutosalaris (exclusief 30%-vergoeding) derhalve minimaal EUR 35.000 moeten bedragen. Voor promovendi bedraagt deze salarisnorm EUR 38.007. Bij gebruikmaking van de maximale onbelaste 30%-vergoeding zal het overeengekomen brutosalaris (exclusief 30%-vergoeding) derhalve minimaal EUR 26.605 moeten bedragen.  

De genoemde salarisnormen zullen jaarlijks geindexeerd worden. Het criterium van schaarste op de Nederlandse arbeidsmarkt blijft bestaan.  

Grensarbeiders 
De definitie van ingekomen werknemer wordt aangepast in die zin dat werknemers worden uitgesloten van de 30%-regeling indien zij hemelsbreed op minder dan 150 kilometer van de grens woonachtig zijn. Een werknemer wordt wel als ingekomen werknemer beschouwd, indien hij in de periode van 24 maanden voorafgaand aan de aanvang van de Nederlandse tewerkstelling gedurende ten minste tweederde van de tijd woonachtig is geweest op tenminste 150 kilometer van de grens.  

Continue toetsing

Reeds afgegeven 30%-regeling blijven in principe geldig, zij het dat de tussentijdse toetsing voortzetting van de 30%-regeling kan beletten:   

  • Werknemers die op 1 januari 2012 60 maanden of meer gebruik maken van de 30%-regeling, zullen de nog resterende looptijd zonder tussentijdse toetsing kunnen volmaken;
  • Werknemers op wie na 1 januari 2012 de 30%-regeling 60 maanden van toepassing is, worden geconfronteerd met de tussentijdse toetsing aan de nieuwe  hierboven genoemde criteria;
  • Werknemers die na 1 januari 2012 gebruik gaan maken van de 30%-regeling geldt een continue toetsing aan de nieuwe criteria 

Het is voor de tussentijdse toetsing van belang hoe lang de werknemer in totaal reeds gebruikmaakt van de regeling en niet hoelang de werknemer bij een inhoudingsplichtige van de regeling gebruikmaakt.

Looptijd
De looptijd van de 30%-regeling wordt voor nieuwe gevallen per 1 januari 2012 aangepast van 10 naar 8 jaar. Voor werknemers die op 1 januari 2012 al gebruikmaken van de 30%-regeling blijft de looptijd 10 jaar. De looptijd eindigt in ieder geval bij het einde van de tewerkstelling in Nederland. Hierdoor kan de 30%-regeling niet langer worden toegepast op nagekomen betalingen uit de Nederlandse dienstbetrekking, tenzij deze reeds bij de beeindiging van de dienstbetrekking bekend en vastgesteld zijn. 

Kortingsregeling
De kortingsregeling wordt opgerekt naar verblijf dat is geëindigd in de periode van 25 jaar voorafgaand aan de tewerkstelling in Nederland, inhoudende dat Nederlanders minimaal 25 jaar buiten Nederland moeten verblijven om na terugkeer in aanmerking te komen voor de 30%-regeling. Momenteel is dit slechts 10 jaar of 15 jaar in specifieke gevallen.

Wisseling van werkgever
Bij wisseling van werkgever kan de 30%-regeling worden omgezet naar de nieuwe werkgever, mits tussen de totstandkoming van de nieuwe arbeidsovereenkomst en de beeindiging van de vorige arbeidsovereenkomst niet meer dan 3 maanden is verstreken. Deze wijziging betreft slechts een wettelijke vastlegging van reeds geldende jurisprudentie. 

Tot slot
De wijzigingen leiden voor enkele groepen werknemers tot een versobering van de regeling. Het is aan te raden om de gevolgen voor uw organisatie te bekijken om tijdig actie te kunnen ondernemen.

Vragen waarmee u geconfronteerd wordt zijn bijvoorbeeld: kunt u uitzendingen vervroegen en zodoende de toepassing van de 30%-regeling onder de huidige regels veiligstellen? Is voor u bijvoorbeeld reeds duidelijk hoe lang de betreffende werknemers gebruikmaken van de 30%-regeling, rekening houdend met eerdere dienstverbanden van uw werknemers waarin de 30%-regeling werd toegepast? Welke werknemers worden mogelijk geconfronteerd met verlies van de 30%-regeling bij een tussentijdse toetsing, doordat zij niet aan de salariseis voldoen of bij aanvang van de tewerkstelling op minder dan 150 kilometer van de grens woonden? En: welke maatregelen kunt u treffen bij uitdiensttreding om de 30%-regeling ook te kunnen toepassen bij nabetalingen na het einde van de dienstbetrekking?

Indien u wilt weten hoe het voorgaande uw situatie of de situatie van uw werknemers kan beïnvloeden of wenst u assistentie bij een inventarisatie van de gevolgen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. 

    © 2015 EXTERUS