Update 30%-regeling: salariseis verlaagd naar EUR 50.000 - EXTERUS
Monday, 14 November 2011

Update 30%-regeling: salariseis verlaagd naar EUR 50.000

In antwoord aan de Tweede Kamer heeft Staatssecretaris Weekers toegezegd het voorgestelde salariscriterium voor toepassing van de 30%-regeling te willen herzien.

In het herziene voorstel wordt het algemene salariscriterium gesteld op EUR 50.000 inclusief de maximale onbelaste 30%-vergoeding (dit was EUR 72.312), of EUR 35.000 exclusief onbelaste 30%-vergoeding. Voor hoogopgeleiden jonger dan 30 jaar zal een aangepaste salarisnorm van kracht worden van EUR 38.007 inclusief de maximale onbelaste 30%-vergoeding, of EUR 26.605 exclusief onbelaste 30%-vergoeding. Tot slot zal voor wetenschappers en onderzoekers bij onderwijsinstellingen en gesubsidieerde onderzoeksinstellingen geen salarisnorm van kracht worden.

Het bovenstaande voorstel sluit beter aan bij de salariscriteria zoals deze voor kennismigranten van toepassing zijn en stemmen voor een groot deel overeen met hetgeen eind september reeds door ons bepleit is in het Financieel Dagblad.

Naar onze mening komt het nieuwe salariscriterium uitstekend tegemoet aan de klachten die door diverse belanghebbenden geuit zijn na eerste bekendwoording van het salariscriterium.

    © 2015 EXTERUS