Update: aanpassing voorwaarden 30%-regeling - EXTERUS
Wednesday, 21 September 2011

Update: aanpassing voorwaarden 30%-regeling

Graag brengen wij u op de hoogte van nadere informatie omtrent in de voorgenomen wijziging van de 30%-regeling. Het betreft vooralsnog voorgestelde wijzigingen, die nog goedgekeurd moeten worden door het Parlement.

Het voornemen is om 30%-regeling per 1 januari 2012 aan te scherpen. Op dit moment is de 30%-regeling van toepassing op van uit het buitenland aangeworven werknemers, die beschikken over specifieke deskundigheid welke schaars is op de Nederlandse arbeidsmarkt. Of een werknemer over specifieke deskundigheid beschikt wordt thans beoordeeld aan de hand van een combinatie van factoren, waaronder opleidingsniveau, werkervaring, beloningsniveau, etc.

De voorgenomen wijzigingen
De voorgenomen wijzigingen zoals deze thans in het Belastingplan 2012 zijn opgenomen zijn als volgt:

  • er wordt een salarisnorm geïntroduceerd waarmee de toets van 'specifieke deskundigheid' wordt vervangen. Voor de salarisnorm is aangesloten bij de norm van EUR 50.619 (voor het jaar 2011, jaarlijks geïndexeerd) die de IND stelt aan kennismigranten van 30 jaar en ouder. Echter, opgemerkt zij dat in afwijking van de IND wordt gekeken naar het bij de werknemer belaste loon exclusief de 30%-vergoeding. Bij gebruikmaking van de maximale onbelaste 30%-vergoeding zal het overeengekomen brutosalaris (inclusief 30%-vergoeding) derhalve minimaal EUR 72.312 moeten bedragen. Het criterium van schaarste op de Nederlandse arbeidsmarkt blijft bestaan.

    Hoewel de letterlijke tekst dit niet vooralsnog uitsluit, is nog maar de vraag of alleen het loon in geld mag worden meegenomen of dat ook belast loon in natura (denk aan de auto van de zaak of door de werkgever verstrekte huisvesting) mag worden meegeteld om te bepalen of is voldaan aan de salarisnorm.

  • de definitie van ingekomen werknemer wordt aangepast in die zin dat werknemers worden uitgesloten van de 30%-regeling indien zij minder dan 150 kilometer van de grens woonachtig zijn.
     
  • de terugkijkperiode in de kortingsregeling wordt opgerekt naar verblijf dat is geëindigd in de periode van 25 jaar voorafgaand aan de tewerkstelling in Nederland, inhoudende dat Nederlanders minimaal 25 jaar buiten Nederland moeten verblijven om na terugkeer in aanmerking te komen voor de 30%-regeling. Momenteel is dit slechts 10 jaar of 15 jaar in specifieke gevallen.

  • de 30%-regeling wordt ook opengesteld voor promovendi die binnen 1 jaar na hun promotie in Nederland gaan werken. Voor deze groep zal tevens een lager inkomensciterium van EUR 26.605 (voor het jaar 2011, jaarlijks geïndexeerd) gaan gelden. Bij gebruikmaking van de maximale onbelaste 30%-vergoeding zal het overeengekomen brutosalaris (inclusief 30%-vergoeding) derhalve minimaal EUR 38.007 moeten bedragen.

De tussentijdse toetsing
Reeds afgegeven 30%-regeling blijven in principe geldig, zij het dat de tussentijdse toetsing voortzetting van de 30%-regeling kan beletten. Werknemers op wie na 1 januari 2012 de 30%-regeling 60 maanden van toepassing is, worden geconfronteerd met de tussentijdse toetsing. Op dat moment zal beoordeeld moeten worden of de werknemer voldoet aan de gewijzigde voorwaarden, met uitzondering van de kortingsregeling. De salarisnorm van EUR 72.312 en of de werknemer is aan te merken als ingekomen werknemer zullen dan opnieuw getoetst worden. Blijkt aan een van de voorwaarden niet langer te worden voldaan, dan zal de werknemer vanaf dat moment geen recht meer hebben op toepassing van de 30%-regeling. Bij nettoloonafspraken wordt de werkgever mogelijk geconfronteerd met aanzienlijke extra lasten en bij brutoloonafspraken zal de werknemer er in nettosalaris aanzienlijk op achteruit gaan.

Wisseling van werkgever
Verwacht wordt dat eenzelfde toetsing op basis van de nieuwe voorwaarden plaats zal moeten vinden bij wijziging van werkgever of inhoudingsplichtige, waardoor ook in dat geval veel werknemers de 30%-regeling zullen gaan verliezen.

Tot slot
In de praktijk is met name op de salarisnorm verontrust gereageerd, omdat dit voor werkgever maar ook voor nieuwe en bestaande werknemers zeer ingrijpende gevolgen kan hebben. In gevallen waar de nieuwe regels toepassing van de 30%-regeling gaan beperken, kan overwogen worden om voorgenomen uitzendingen naar Nederland te vervroegen naar dit jaar en toepassing van de 30%-regeling onder de huidige regels voor de komende 5 jaar veilig te stellen. 

Inmiddels is ook al actie ondernomen om partijen te wijzen op deze ongewenste gevolgen en een parlementaire discussie op gang te brengen. Graag verwijzen wij ook naar ons recente artikel in het Financieele Dagblad. Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte van nadere ontwikkelingen.

Indien u wilt weten hoe het voorgaande uw situatie of de situatie van uw werknemers kan beïnvloeden, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

    © 2015 EXTERUS